Koordinasyon Birimi

Koordinasyon Birimi Akreditasyon, Basın , Eğitimler, Projeler ve UR-GE faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Akreditasyon ve Basın Sorumlusunun görev ve sorumlulukları,

 • Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sisteminin tüm faaliyetleri için belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlayarak Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sisteminin performansını firma içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek.
 • Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi ilke ve faydalarını gözeterek, sistemin yapısını oluşturan temel yeterlilik ve temel hizmetleri, imkân ve yetkileri dâhilinde sağlamak ya da sağlanmasını organize etmek,
 • Yürütülmesinden sorumlu olduğu Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerine ilişkin formların hazırlanması, onaylanması ve dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak ya da organize etmek.
 •  Kurumda çalışanlar için kalite kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapar, hizmet kalite standartlarının öngördüğü eğitimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin etkinlik ve işlevselliğini ve personelin belgelerle alakalı etkinlik ve işlevsellik noktasındaki taleplerini değerlendirerek prosedüre uygun düzenlemeyi sağlamak.
 • Kurumda çalışanlar için kalite kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yaparak, hizmet kalite standartlarının öngördüğü eğitimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemine ilişkin belgelerin etkinlik ve işlevselliğine ve personelin bu belgelerle ilgili etkinlik ve işlevsellik taleplerine yönelik çalışmalar yaparak prosedüre uygun düzenlemeyi sağlamak.
 • Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürüterek, sistemi iyileştirmeye yönelik öneri getirmek, diğer odalar ve borsalar, TOBB  ve kamu kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak ve işbirliği yapmak.
 • Akreditasyon öz denetimi ve kalite yönetim sistemi iç denetlemelerinin organizasyonu ve uygulamasını yapmak, raporlamak ve takibatını yapmak.
 • Odanın stratejik planının hazırlanmasında, stratejik plana bağlı iş planlarının hazırlanmasında sorumluluk almak ve gerçekleştirilen çalışmaların çıktılarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak, Yönetim Kurulunun onayladığı iş planı ve diğer çıktıların uygulanmasını ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek, İş planlarına bağlı gözden geçirme toplantılarını planlamak ve sonuç raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
 •  Odanın faaliyet gösterdiği kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarıyla sürekli irtibatta olmak.
 • Odanın gerçekleştirdiği ve kamuyla paylaşılması gereken her türlü faaliyetin haberinin yayınlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak ve haberlerin takibatını yapmak,
 • Odanın görünürlüğü ve tanıtımını arttırmak üzere web sitesini hazırlamak ya da hazırlatmak, web sitesindeki bilgi, duyuru ve haberleri güncellemek ya da güncelleştirilmesini sağlamak, sosyal medya sayfalarında kurumu aktif hale getirmek ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Kurum adına periyodik olarak yayınlanacak basılı medya unsurlarının yayına hazırlanmasını sağlamak ya da organize etmek,
 • Odanın basında çıkan haberlerini derleyerek analizlerini yapmak,

Eğitimler  ve Projeler Sorumlusunun görev ve sorumlulukları

 • Hibe programları, teşvikler ve yararlanılabilecek projeler konusunda Oda’yı ve üyeleri bilgilendirmek,
 • Oda tarafından yürütülen projelerin takibini yapmak,
 • Yurtiçi-Yurtdışı fuarların takibi ve bilgilendirilmesi
 • Kurum ve kuruluşlar ile ortak olunan projelerde ortaklık yapısı doğrultusunda proje faaliyetlerini takip etmek,
 • Eğitim konuları belirlemek ve eğitim düzenlemek,
 • Yapılan eğitimler sonrası katılımcılara anket yapmak,
 • Eğitimi ve katılımcı anketlerinin analizini yapmak,
 • Personel memnuniyet, müşteri memnuniyet anketlerini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Oda tarafından yapılan organizasyonlarla ilgili her türlü işlerin takibini yapmak (davet, davetiye, yer ayarlanması, menü vs.)
 • Akreditasyon ve kalite sistemi ile ilgili ortaya çıkabilecek yeni görevleri yapmak,

UR-GE Proje Sorumlusunun görev ve sorumlusunun görev ve sorumlulukları

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,
 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)
 • Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek.

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası